خدمات رایگان سلام ساختمان با توجه به «شرایط کرونایی»