چقدر ورق برای کابینت لازم دارم؟

چقدر ورق برای کمد لازم دارم؟