شرایط همکاری مجریان با سلام ساختمان

1- شرایط حرفه‌ای:

1-1 رعایت اصول اخلاقی: صداقت، امانت‌داری و حفظ شئونات اخلاقی در تمام مراحل اجرای کار

این اصول به تفصیل در قوانین و مقررات سلام ساختمان بند 4 تعهدات مجری و بند 5 مشاوره کسب و کار آمده که در آغاز همکاری، مجری آن را مطالعه کرده و پذیرفته است.

 

1-2 رعایت اصول حرفه‌ای: مشاوره صادقانه به مشتری، بستن قرارداد، رعایت زمان‌بندی های ارائه شده، کیفیت مناسب  اجرا، تلاش برای کسب رضایت مشتری،

2- شرایط مالی

2-1 مطالعه دقیق و پذیرش «نحوه عضویت و آغاز همکاری با سلام ساختمان» توسط مجری

2-2 در تمام مراحل همکاری با سلام ساختمان، صداقت اصل اساسی است به خصوص در زمینه اعلام قراردادهای بسته شده و ثبت وضعیت مشتری در اپلیکیشن.

2-3 به منظور امکان انتخاب مشتری بدون شارژ حساب کاربری در آغاز همکاری، اعتبار اولیه ای برای مجریان درنظر گفته شده است که  مجری متعهد می گردد پس از بستن اولین قرارداد با مشتری، مبلغ اعتبار اولیه را به سلام ساختمان پرداخت کند.  خوش حساب بودن مجریان در این مورد امکان ادامه خدمات بیشتر را برایشان فراهم می کند و درصورت عدم رعایت، حساب کاربری مجریان تا زمان تسویه حساب مسدود می شود.

‍2-4 روش کاری سلام ساختمان در آغاز همکاری با مجری، «فروش به شرط چاقو» است؛ به این معنی که اولین دریافتی سلام ساختمان از مجریان، طبق بند2-3 پس از انعقاد نخستین قرارداد با مشتری است. بدیهی است بعد از اولین قرارداد، تمامی پرداختها از طریق شارژ حساب کاربری و پیش از انتخاب مشتری واقعی، صورت می‌گیرد.

 

2-5 در شرایط زیر، مبلغ کسر شده از حساب کاربری مجری، در پایان هرماه، به حساب کاربری ایشان افزوده خواهد شد:

1- مشتری پس از سه بار تماس تلفنی مجری در زمانهایی با فواصل منطقی و ارسال پیامک، پاسخگو نباشد.

2- مشتری در پاسخ به تماس مجری، اعلام انصراف از اجرای کار نماید

تبصره: موارد بالا درصورتی مورد قبول است که مجری، در کمتر از 24 ساعت با مشتری تماس گرفته باشد . همچنین سلام ساختمان پس از بررسی موارد اعلامی مجری، بنا به نتایج حاصله، مجاز به رد یا قبول درخواست مجری است.

2-6  قیمت معرفی هر مشتری، مبلغی بین 10 تا 50 هزار تومان با توجه به حجم کار و قیمت تمام شده می باشد که در ذیل هر فایل معرفی شده، اعلام می‌گردد و پس از انتخاب هر مشتری،  این مبلغ از حساب کاربری مجری کسر خواهد شد.

2-7 مجری می ‌تواند به مبلغ دلخواه حساب کاربری خود را شارژ کند. ولی چنانچه مبالغ اعلامی سلام ساختمان را پرداخت نماید، از تخفیف‌های ویژه بهره‌مند خواهد شد ( این تخفیف ها توسط گروه بازار سلام ساختمان به مجریان اعلام می‌گردد)

2-8 سلام ساختمان در وصول مطالبات و اختلافات مالی احتمالی بین مشتری و مجری هیچ تعهدی ندارد و تأکید می نماید رعایت تمام بندهای قوانین و مقررات سلام ساختمان توسط مجری الزامی است.